Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

msbaker

October 30 2017

msbaker
0208 e1f1 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacoffee coffee
msbaker
5156 53f8 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacoffee coffee
msbaker
9564 f4b9 500
msbaker
1734 bb1c 500
msbaker
msbaker
msbaker
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate vianieobecnosc nieobecnosc

October 26 2017

msbaker
msbaker
6879 7271
Reposted frompoppyseed poppyseed vianieobecnosc nieobecnosc
Najgłębiej patrzą te oczy, które najwięcej płakały.
— (via justhimblr)
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
msbaker
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
msbaker
3589 0e84
Reposted fromluksfer luksfer vianieobecnosc nieobecnosc
msbaker
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake vianieobecnosc nieobecnosc
msbaker
5383 336a 500
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc

September 28 2017

msbaker
7646 50aa
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
msbaker
6026 d340 500
msbaker
O, jakżeś bliska, chwilko -
jesienne pachną kwiaty...
A my pragniemy tylko -
już tylko tej herbaty.
Za oknem deszczyk sypnął -
arrivederci lato! -
gdy wtem drzwi cicho skrzypną
i - witaj nam herbato!
— Jeremi Przybora, "Herbatka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl